Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kaupanesteistä ilmoittaminen

Ulkoministeriö tarjoaa yrityksellesi kaupanesteiden poistamiseen tähtäävää palvelua. Jatkuvan vuoropuhelun käyminen yritysten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta toimimme mahdollisimman tehokkaasti esteiden poistamiseksi.

Kaupanesteitä ovat kaikki sellaiset viranomais- ja yksityissektorin toimet, jotka rajoittavat tuotteiden markkinoillepääsyä. Kaupanesteitä voivat olla esimerkiksi

  • korkeat tullitasot
  • tehottomat ja kustannuksia tarpeettomasti lisäävät tuonti-, vienti- ja tullimuodollisuudet
  • ulkomaisia yrityksiä tai tuotteita syrjivät tekniset määräykset
  • puutteellinen teollis- ja tekijänoikeuksien suoja
  • sääntelyä koskevan läpinäkyvyyden puute.

Miten tunnistat kaupanesteen?

Parhaat mahdollisuudet kaupanesteiden poistamiseen on olemassa silloin, kun kaupanesteisiin liittyy jonkin kansainvälisen velvoitteen kuten WTO-määräysten tai kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa sovittujen pelisääntöjen rikkomus.

Jos kyse on investoinneista, voidaan ongelmaan puuttua tehokkaimmin silloin, kun Suomella on kyseessä olevan maan kanssa investointien edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus.

Kaupanesteiden tunnistamiseksi voidaan käyttää seuraavia kysymyksiä, jotka perustuvat kansainvälisissä kauppapoliittisissa sopimuksissa oleviin perusperiaatteisiin:

Syrjimättömyys

Kohteleeko kyseinen toimenpide ulkomaisia ja kotimaisia tuotteita, investointeja ja toimijoita syrjimättömästi?

Suhteellisuus

Käytetäänkö kyseisessä toimenpiteessä sellaisia keinoja, jotka ovat mahdollisimman vähän kauppaa rajoittavia, kun otetaan huomioon toimenpiteen taustalla oleva politiikkatavoite? Voisiko kyseisen tavoitteen saavuttaa vähemmän kauppaa rajoittavin keinoin?

Kansainvälisten käytäntöjen mukaisuus

Vastaako kyseessä oleva toimenpide perusperiaatteiltaan ja toteutukseltaan yleisesti kansainvälisessä kaupassa noudatettavaa käytäntöä? Poikkeaako se olennaisilta osiltaan mahdollisista olemassa olevista kansainvälisistä standardeista?

Määrällisten rajoitusten kielto

Sovelletaanko tavaroiden tuontiin tai vientiin määrällisiä rajoituksia tai vienti- tai tuontikieltoja?

Varojen vapaa siirto

Voidaanko investointeihin liittyviä maksuja siirtää vapaasti maahan ja maasta?

Läpinäkyvyys

Ovatko kyseistä toimenpidettä koskevat yksityiskohdat ja toimintaohjeet julkaistu selkeästi ja tarpeeksi hyvissä ajoin, jotta yksityisellä sektorilla on ollut aikaa sopeutua niihin?

Ilmoita kaupanesteestä

Ilmoita kaupanesteestä ulkoministeriöön sähköpostitse osoitteeseen teamfinland(a)formin.fi tai puhelimitse numeroon (029) 535 1133. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään vasta yritykseltä saadun suostumuksen jälkeen.

Lisätietoja

Suomessa kaupanesteistä vastaavia viranomaisia ovat ulkoministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Ulkoministeriö vastaa kaupanestetyön yleiskoordinaatiosta ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävästä kaupasta.

Ulkoministeriö
Taloudellisten ulkosuhteiden osasto, markkinoillepääsy-yksikkö
puh: (029) 535 1133
PL 413, 00023 Valtioneuvosto
sähköposti: teamfinland(a)formin.fi


Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvat sisämarkkinakysymykset eli kauppa EU-maiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto, sisämarkkina ja yritysoikeusryhmä (SOLVIT),
puh: (029) 506 4971
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
sähköposti: solvit(a)tem.fi

pdfTeam Finland kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys 2016

pdfKansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys 2013

Takaisin ylös