Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Europarådet (ER) och säkerhetspolitiken

"Round table" – Europarådet (Europarådets bildarkiv)”Round table” – Europarådet (Europarådets bildarkiv)

Europarådet (ER) är betydelsefullt ur utrikes- och säkerhetspolitisk aspekt eftersom Europarådet är en organisation som omfattar hela Europa och som står i nära samarbetsförhållande till Europeiska unionen och OSSE.


Rådets grundtanke är att en demokratisk rättsstat som respekterar de mänskliga rättigheterna är stabil och förmögen att lösa också svåra konflikter utan att drivas till kriser och krig. Finland vill utveckla Europarådet till en organisation som omfattar hela Europa och som står i nära samarbetsförhållande till Europeiska unionen och OSSE.


Europarådets grundande

Europarådet grundades år 1949 efter andra världskriget. Rådet är en politisk organisation mellan regeringar som har 47 europeiska länder som medlemmar och sitt säte i Strasbourg, Frankrike.

De medlemmar som senast har anslutit sig är Montenegro (Montenegro 2007), Monaco (2004), Serbien och Montenegro (2003), Bosnien-Hercegovina (2002), Armenien (2001) och Azerbajdzjan (2001). Vitryssland är det enda europeiska landet som inte är medlem i Europarådet och dess medlemskap är för tillfället inte heller aktuellt på grund av landets brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.


Europarådets uppgift

Europarådets viktigaste uppgift är att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatsprincipen. Organisationens styrka ligger i dess normgrund och en synnerligen effektiv mekanism för verkställandet av människorättsnormer.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, Europeiska sociala stadgan och Europeiska kulturkonventionen bildar en stadig grund för de europeiska normerna för mänskliga rättigheter.

Som resultat av Europarådets arbete ingås avtal som binder medlemsländerna. Konventionerna är multilaterala statsfördrag. För de allra viktigaste avtalen har man utarbetat internationella övervakningssystem.


Finlands mål

Europarådets toppmöte beslöt i Warszawa år 2005 att organisationens alla funktioner ska stödja demokratins, de mänskliga rättigheternas och rättsstatsprincipens främjande. Beslutet var helt förenligt med Finlands målsättningar. Finland har konsekvent eftersträvat att stärka Europarådets roll när det gäller mänskliga rättigheter, och att trygga verksamheten för Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Dessutom har Finland betonat kvinnors och minoriteters rättigheter och medborgarsamhällets roll. Besluten från toppmötet i Warszawa angående främjandet av jämställdhet mellan könen, förebyggande av våld mot kvinnor och reformen av människorättsdomstolen harmonierar med Finlands målsättningar. I samband med toppmötet undertecknades också Europarådets konvention om förebyggande av terrorism, förhindrande av finansiering av terrorism samt gällande åtgärder för att bekämpa människohandel.


Organ

Ministerkommittén som fattar besluten i Europarådet består av medlemsländernas utrikesministrar eller deras ständiga ställföreträdare, ambassadörerna.

Den parlamentariska församlingen är ett rådgivande och initiativtagande organ som består av folkrepresentanter utnämnda av medlemsländernas parlament.

Europarådets kongress för lokala och regionala organ är ett rådgivande organ som består av representanter för medlemsländernas lokala och regionala förvaltningar.

Europas domstol för mänskliga rättigheter fungerar i anknytning till Europarådet.


Internationella tjänstemannakåren

För Europarådets dagliga verksamhet svarar ett sekretariat som bildas av tjänstemän från alla medlemsstaterna. Sekretariatet leds av en generalsekreterare som koordinerar rådets verksamhet och som väljs för femåriga mandat av den parlamentariska församlingen.


Expertgrupper

Europarådets konventioner och funktioner bereds av internationella expertgrupper. De olika områdenas expertgrupper leds av kommittéer till vilka medlemsländernas regeringar utnämner en eller två sakkunniga tjänstemän från ministerierna ifråga.

Underställda kommittéerna verkar expertgrupper som består av tjänstemän från olika länder, oberoende sakkunniga och representanter för medborgarorganisationer.

För att stärka den mellanstatliga dialogen ordnar Europarådet också ministerkonferenser om olika ämnen.


Finlands representation

Finland har en ständig representation i Europarådet (belägen i Strasbourg, Frankrike). Representationen inrättades år 1989 då Finland anslöt sig som fullvärdig medlem av Europarådet.

Takaisin ylös