Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 18.11.2015

Pakistan: resemeddelande

Pakistan: Terrorattacker möjliga i hela landet. Undvik tills vidare turistresor till landet. Poliovaccination obligatorisk.

Kontoret för Finlands ambulerande ambassadör i Pakistan
Helsingfors

(gäller tills annat meddelas)

Undvik tillsvidare turistresor till Pakistan. Också på affärsresor ska man vara mycket försiktig eftersom  terrorattacker kan förekomma i hela landet, inklusive i landets största städer Karachi, Lahore och huvudstaden Islamabad. Det finns också risk för kidnappningar i hela landet. I synnerhet i landets största stad Karachi (20 miljoner invånare), som ligger i provinsen Sindh, är säkerhetsläget dåligt trots att det skett en viss förbättring.

Landets armé inledde i juni 2014 en omfattande terrorismbekämpande insats i Nordwaziristan. Insatsen pågår fortfarande.

Finlands ambassad i Islamabad stängdes den 1 augusti 2012. I nödfall ombeds finländare i första hand vara i kontakt med de nordiska ambassaderna, Norges, Sveriges eller Danmarks ambassad. I krissituationer ska man i första hand kontakta Norges ambassad i Islamabad.

Den 1 september 2012 öppnades i Helsingfors ett kontor för den ambulerande ambassadören för Pakistan (kontaktuppgifter nedan).

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan före resan. Se närmare anvisningar på webbplatsen reseanmalan.fi.

Läget i Pakistan är fortsättningsvis instabilt och våldsamheter kan utbryta i hela landet på grund av oförutsägbara politiska, ekonomiska, sociala eller religiösa orsaker. Extrema grupperingar kan utföra terrordåd och även i samband med att folkmassor samlas finns det en risk att våldsamheter utbryter plötsligt. På senaste tiden har det hänt att utlänningar kidnappats, särskilt i närheten av gränsen mot Afghanistan. Risken för kidnappningar gäller ändå hela landet. Utlänningar har ocså utsatts för våld. 

Risken för terrordåd, oroligheter, våldsamheter och demonstrationer är mycket stor i Peshawar och Quetta såsom även vid gränsen mot Afghanistan och man bör helt undvika att röra sig där (de federalt administrerade stamområdena, Khyber Pakhtunkwan, Waziristan). Man ska vara mycket försiktig och uppmärksam i hela landet.

Undvik folktäta platser, eftersom det finns en risk för terrordåd i köpcentrum, vid kulturevenemang och mot andra civila mål. Västerlänningar gör klokt i att undvika området i närheten av moskéer, särskilt under eftermiddagsbönen på fredagar. I de större städerna lönar det sig att hålla sig till centrum och undvika sidogator och basarer. Följ säkerhetsläget i de lokala massmedierna.

Det finns områden som är helt stängda för utlänningar eller som det krävs tillstånd för att resa till. Det är förbjudet för utlänningar att röra sig på en 15 kilometers radie från landets internationella gränser och från gränsen till Kashmir (Line of Control) och på 45 kilometers avstånd från gränsen mot Afghanistan. För att resa till dessa områden måste man kontakta myndigheterna för att få tillstånd (Pakistans utrikesministerium beviljar No Objection Certificate, NOC) och vid behov få poliseskort.

Överväg noga resor längs med landsvägarna eller med järnvägen.

Brottsligheten

Under de två senaste åren har några utlänningar kidnappats på olika håll i landet, så det finns skäl att beakta även detta hot.

Det är bra att vara medveten om risken för rån och ta väl hand om sitt pass och övrig egendom speciellt då man rör sig på livligt befolkade platser. Det är vanligt att kreditkortsuppgifter förfalskas.

Trafiken

Pakistan har vänstertrafik och trafikkulturen är annorlunda än i Finland. Tänk på att trafiken är helt odisciplinerad om du kör bil eller rör dig till fots. Den 350 km långa motorvägen mellan Islamabad och Lahore är i mycket gott skick, men största delen av vägnätet är i dåligt skick.

Kulturbundna regler

Pakistan är muslimsk stat där man bör respektera seder gällande klädsel och uppförande. Det är förbjudet att föra in alkohol och svinkött till landet. Homosexuella förhållanden och ogifta personers samliv är olagligt. Innehav av en liten mängd narkotika leder till fängelsestraff och följden av narkotikasmuggling kan bli dödsstraff. Kvinnor bör även i storstäderna klä sig så att axlar och ben är täckta.

I Pakistan gäller en sträng lag om hädande av Gud. Bryter man mot den kan följden bli dödsstraff.

Det är bra att beakta den begränsning som bönetiderna utgör när man anlitar kundbetjäning eftersom de anställda kan vilja utnyttja tiden till bön.

Naturförhållanden

Monsunstörtregn och därav förorsakade översvämningar har under de senaste åren ödelagt infrastrukturen i stor omfattning i olika delar av landet. Det är möjligt att de lokala myndigheterna kräver inresetillstånd till de översvämningsdrabbade områdena. Monsunperioden är som värst i augusti-september och då lönar det sig att noga överväga om man måste resa till landet.

Pakistan och i synnerhet dess norra del hör till en aktiv seismisk zon. Det kan inträffa kraftiga jordbävningar som orsakar stor förstörelse på grund av byggnadernas dåliga tillstånd och den allmänt bristfälliga infrastrukturen.

Hälsovården

Kontrollera med de finska hälsovårdsmyndigheterna vilka vaccinationer som behövs till Pakistan inför resan på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats.

Malaria och denguefeber har förekommit i låglänta delar av landet. Denguefebern är fortfarande en stor hälsorisk särskilt då myggorna som sprider sjukdomen har förökat sig kraftigt i det stillastående vattnet efter regnperioden och översvämningarna.

 I landet förekommer också polio och därför är poliovaccin nödvändigt. Det är möjligt att landets myndigheter granskar vaccinationsintyg då man anländer till landet.

Epidemier såsom diarré och kolera som sprids via smutsigt dricksvatten är vanliga och kan spridas snabbt, t.ex. på grund av monsunperiodens översvämningar som kan förorena ytvatten och livsmedel.

Det är nödvändigt att teckna en reseförsäkring innan man åker till Pakistan, och den bör täcka kostnader för sjukvård under resan och hemtransport till Finland i händelse av allvarlig sjukdom. Den pakistanska hälsovården motsvarar inte europeisk standard.

Bra att veta

Vill man åka till Pakistan måste man skaffa visum i förväg eller vid gränsen. Den närmaste ambassaden där man kan ansöka om visum när man befinner sig i Finland är Pakistans ambassad i Stockholm (http://www.pakistanembassy.se/).

Vi rekommenderar att man alltid skaffar visum på förhand för att underlätta formaliteterna när man anländer till landet. Det finns inga garantier för hur de pakistanska gränsmyndigheterna beviljar visum vid gränsen för t.ex. affärsresor. Om man reser utan visum kan det också uppstå problem t.ex. om man måste byta plan i ett tredje land, och i värsta fall kan resan avbrytas helt.

Det är bra att alltid ha med sig en kopia av sidan med personuppgifter i passet och det pakistanska visumet.

Fotografering av militära mål, flygplatser, broar, dammar och övrig infrastruktur kan få allvarliga följder.

Av de finländska mobilabonnemangen fungerar tills vidare åtminstone Sonera, Elisa och DNA. Det har förekommit problem med textmeddelanden om man har utländsk operatör. Uppmärksamma att mobilnätet ofta stängs av när det ordnas massmöten eller inträffar våldsamheter.

Notera att tjänstetiden i Pakistan slutar cirka 16.00 och på fredagar redan klockan 13. Under den religiösa högtiden Ramadan upphör tjänstetiden redan klockan 14.

Jour

I nödfall kan man kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Ytterligare information

Utrikesministeriet

Kontoret för Finlands ambulerande ambassadör i Pakistan
Tfn: +358 295 350 000 (växel)
E-post: ASA-11@formin.fi
PB 513, 00023 Statsrådet

Enheten för konsulära ärenden
Tfn: +358 295 350 000 (växel)
E-post: kpa-10@formin.fi
Fax: (09) 1605 5684
PB 415, 00023 Statsrådet

Finländska medborgare som råkar ut för problem kan i nödsituationer kontakta Norges ambassad i Islamabad:

Tel: +92-51-2077700
Fax: +92-51-2279726 / +92-51-2279729
E-post: emb.islamabad@mfa.no
Webbplats:   http://www.norway.org.pk/Embassy/ 

Också andra nordiska länders och EU-länders ambassader är förpliktigade att bistå finländare i nöd efter förmåga.

Herr Asad Ansari fungerar som Finlands honorärkonsul i Islamabad

Honorary Consul of Finland in Islamabad/ Pakistan
Mr Asad Ansari
House No. 36-A, Street No. 7, Scheme No 2
Chak Shahzad Farm House
Islamabad

Tfn:  +92-512-105618
Mobil:  + 92-300-8555526
E-post:  hcisb.fin@gmail.com

I Karachi kan man också vända sig till Finlands honorärkonsul Sadia Kahn och i Lahore till Finlands honorärkonsul Durre Ahemed:

Honorary Consul General of Finland in Karachi/Pakistan
Sadia Khan
Seedat Chambers, 2nd Floor
Dr Ziauddin Ahmed Road
Karachi

Tfn+92 213 5637585
Fax: +92 213 5637581
Mobil: +92 300 828 5185
E-post: skhan@selar-enterprises.com

I Lahore kan man vända sig till Finlands honorärkonsul (Mrs) Durre Ahmed:

Dr. Durre S. Ahmed
18 G Gulberg 3
Lahore

Tfn: +92 42 35867394
Mobiltfn: +92 300 845 6600
E-post: durresahmed@gmail.com

*****
Närmare information om Pakistan: 
Pakistanin maatiedosto (på finska)

Uppdaterat 18.11.2015

Takaisin ylös