Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Kestävä kehitys Suomen ulkopolitiikassa

Päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämisen mahdollisuudet. Kuva: UM

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta lähipiirissämme, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Sen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvään elämään.
 

Mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä?

Kestävää kehitystä koskevassa keskustelussa kolmeksi painopisteeksi on muotoutunut

  • ekologinen,
  • taloudellinen sekä
  • sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Kestävä kehitys on yhteistyötä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Viimeksi kesäkuussa 2012 pidetyssä YK:n kestävän kehityksen Rio+20 huippukokouksessa sovittiin kansainvälisistä suuntaviivoista kestävän kehityksen vahvistamiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti Suomi kehittää myös BKT:n rinnalla kestävää kehitystä kuvaavaa mittaristoa.

Kestävän kehityksen painopisteet

Kestävä kehitys on ollut tärkeässä roolissa Suomen hallituksen strategioissa ja ohjelmissa jo vuodesta 1990 alkaen. Kansallinen kestävän kehityksen strategia "Kohti kestäviä valintoja - Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi" hyväksyttiin kesäkuussa 2006. Sitä ollaan parhaillaan päivittämässä kansalliseksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi.

Vuoden 2006 kansallisen kestävän kehityksen strategian visiona on hyvinvoinnin turvaaminen luonnon kantokyvyn rajoissa kansallisesti ja globaalisti. Tavoitteena on luoda kestävää hyvinvointia turvallisessa, osallisuutta edistävässä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki kantavat vastuuta ympäristöstä. Visio ohjaa sekä lähitulevaisuuden että pidemmän aikavälin toimintaa joka auttaa eri toimijoita tekemään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Lähtökohtana on, että strategian keskeiset linjaukset antavat pohjaa hallitus- ja politiikkaohjelmien laadinnalle. Tavoitteiden aikajänne on ylisukupolvinen, eli noin vuoteen 2030 ulottuva.

Suomi toimii aktiivisesti YK:n Johannesburgin toimintasuunnitelman (Johannesburg Plan of Implementation, 2002) täytäntöönpanemiseksi.Suomi on sitoutunut yli sataan ympäristösopimukseen, jotka koskevat mm. ilmastonmuutosta ja ilmansaasteita. Kuva: UM 

Osana tätä prosessia Suomi on laatinut Kansallisen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ("Kultu-ohjelma"), joka on lajissaan ensimmäisiä maailmassa. Suomi on ollut myös aloitteellinen kestävää kulutusta ja tuotantoa edistävän kansainvälisen puiteohjelman valmistelemisessa. On tärkeää edistää yritysten yhteiskuntavastuuta ja kansainvälistä lainsäädäntöä ihmisoikeuksien toteutumisen parantamiseksi sekä ympäristön kuormituksen vähentämiseksi maailmanlaajuisissa tuotantoketjuissa.

Globaali ympäristönsuojelu on Suomen keskeisiä tavoitteita

Suomen hallitus on sitoutunut osallistumaan aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja kansainvälisen ympäristöhallinnon kehittämiseksi. Ympäristöarvot tulisi ottaa huomioon myös kansainvälisen kaupan sääntöjä kehitettäessä. Kestävän kehityksen periaatteet ovat keskeisessä asemassa Suomen toimissa tasapainoisen globalisaation edistämiseksi.

Kansainväliset ympäristösopimukset ovat ensisijainen yhteistyömuoto pyrittäessä kohti kestävämpää maailmaa. Suomi on sitoutunut yli sataan monenkeskiseen ja kahdenväliseen ympäristösopimukseen, jotka koskevat mm. ilmastonmuutosta, ilmansaasteita, kemikaaleja, luonnonsuojelua sekä merialueiden ympäristönsuojelua, biodiversiteettiä sekä jätehuoltoa. Kansainväliset sopimukset ovat myös arvokas kehitysyhteistyön työkalu: sopimusosapuolena Suomi on sitoutunut tukemaan kehitysmaita niiden ponnisteluissa ympäristösopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vakaus ja turvallisuus kansainvälisessä yhteisössä

Suomen hallitus on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä sekä vakautta ja turvallisuutta kansainvälisessä yhteisössä. Suomi työskentelee YK:n Vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien tavoite puolittaa äärimmäisestä köyhyydestä kärsivien määrä vuoteen 2015 mennessä. Suomen ulkoasiainministeriö toimii näiden päämäärien saavuttamiseksi kehitysyhteistyön sekä kansainvälisen kauppapolitiikan avulla.Myös hallituksen kehityspoliittinen toimenpideohjelma edistää kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta painottamalla osallistavaa ja työllistävää vihreää taloutta, luonnonvarojen kestävää hallintaa ja ympäristönsuojelua sekä inhimillistä kehitystä. 

Ulkoasiainministeriön strategioissa painottuvat demokratia, hyvä hallinto, ihmisoikeudet ja tasa-arvo, toimiva markkinatalous sekä kestävä kehitys. Maailmassa, jossa toimijat ovat enenevässä määrin toisistaan riippuvaisia, ministeriö pyrkii edistämään inhimillistä turvallisuutta ja vähentämään köyhyyttä. 

pdfSuomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012 (PDF, 48 sivua, 3,74 Mt) 

pdfAchieving Sustainable Development (PDF, 15 sivua, 4,45 Mt)

pdfYK:n pääsihteerin kestävän kehityksen korkean tason paneelin raportti: Ihmiset, kestävä maailma, valitsemisen arvoinen tulevaisuus (PDF, 140 sivua, 1,99 Mt)

pdfFuture We Want - Outcome document Rio+20 (PDF, 53 sivua, 356,57 Kt)

Takaisin ylös